الگوریتم گرگ خاکستری افزوده (AGWO) برای سیستم تبدیل انرژی بادی در متلب

الگوریتم گرگ خاکستری افزوده (AGWO) برای سیستم تبدیل انرژی بادی در متلب

الگوریتم گرگ خاکستری افزوده (AGWO) در MATLAB

در این بخش پروژه استفاده از الگوریتم گرگ خاکستری افزوده (AGWO) برای سیستم های تبدیل انرژی بادی مبتنی بر ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم (PMSG) متصل به شبکه را با نرم افزار MATLAB آماده کردیم که بر اساس مقاله Augmented Grey Wolf Optimizer for Grid-connected PMSG-based Wind Energy Conversion Systems انجام شده است. در ادامه به معرفی الگوریتم گرگ خاکستری بهینه شده (AGWO) پرداخته و فیلم و تصاویر خروجی پروژه در محیط متلب به همراه لینک دانلود رایگان مقاله مرجع قرار داده شده است.

الگوریتم بهینه سازی گرگ خاکستری (GWO)

الگوریتم بهینه سازی گرگ خاکستری (Grey Wolf Optimizer – GWO) یک الگوریتم فرا ابتکاری می باشد که از ساختار سلسله مراتبی و رفتار اجتماعی گرگ ها در زمان شکار الهام گرفته است. الگوریتم GWO مبتنی بر جمعیت بوده و فرایند تنظیمات ساده ای دارد و به سادگی قابلیت تعمیم به مسائل با ابعاد بزرگ را دارد.

معرفی مقاله

در این مقاله یک بهبود بر روی الگوریتم GWO برای بهینه سازی عملکرد شکار پیشنهاد شده که با عنوان الگوریتم گرگ خاکستری افزوده (Augmented Grey Wolf Optimizer – AGWO) نام گذاری شده است. الگوریتم AGWO بر افزایش احتمال فرآیند اکتشاف در فرآیند بهره برداری با تغییر رفتار پارامتر کنترل (a) و به روز رسانی موقعیت مکانی تمرکز دارد. الگوریتم گرگ خاکستری افزوده (AGWO) برای تعداد کم عوامل جستجو مانند برنامه کاربردی سیستم برق مناسب است. الگوریتم پیشنهادی AGWO با استفاده از توابع آزمون معیار مورد تایید قرار می گیرد و برای ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم (PMSG) که توسط توربین بادی سرعت متغیر (SWT) اجرا می شود، اعمال می گردد.

نتایج شبیه سازی

در نتایج به دست آمده از شبیه سازی با نرم افزار MATLAB ، الگوریتم گرگ خاکستری افزوده (AGWO) با نتایج الگوریتم گرگ خاکستری اصلی (GWO) و الگوریتم ازدحام ذرات بهینه (PSO) مقایسه می شود. مقایسه انجام شده ثابت می کند که روش پشنهادی (الگوریتم AGWO) به طور قابل توجه، عملکرد الگوریتم GWO اصلی و الگوریتم PSO را بهبود بخشیده است.

تصاویر خروجی پروژه در محیط MATLAB

الگوریتم گرگ خاکستری افزوده (AGWO) برای سیستم تبدیل انرژی بادی در متلب الگوریتم گرگ خاکستری افزوده (AGWO) برای سیستم تبدیل انرژی بادی در متلب الگوریتم گرگ خاکستری افزوده (AGWO) برای سیستم تبدیل انرژی بادی در متلب الگوریتم گرگ خاکستری افزوده (AGWO) برای سیستم تبدیل انرژی بادی در متلب الگوریتم گرگ خاکستری افزوده (AGWO) برای سیستم تبدیل انرژی بادی در متلب الگوریتم گرگ خاکستری افزوده (AGWO) برای سیستم تبدیل انرژی بادی در متلب الگوریتم گرگ خاکستری افزوده (AGWO) برای سیستم تبدیل انرژی بادی در متلب الگوریتم گرگ خاکستری افزوده (AGWO) برای سیستم تبدیل انرژی بادی در متلب الگوریتم گرگ خاکستری افزوده (AGWO) برای سیستم تبدیل انرژی بادی در متلب الگوریتم گرگ خاکستری افزوده (AGWO) برای سیستم تبدیل انرژی بادی در متلب الگوریتم گرگ خاکستری افزوده (AGWO) برای سیستم تبدیل انرژی بادی در متلب الگوریتم گرگ خاکستری افزوده (AGWO) برای سیستم تبدیل انرژی بادی در متلب الگوریتم گرگ خاکستری افزوده (AGWO) برای سیستم تبدیل انرژی بادی در متلب


مشاهده ویدئو در این باره

خوشحال خواهیم شد اگر نظر خودتون رو درباره این مطلب ثبت کنید

خطا!دکمه ریفریش را بزنید