آشنایی با فرستنده رادیویی AM – گیرنده های رادیویی

آشنایی با فرستنده رادیویی AM  گیرنده های رادیویی

فرستنده رادیویی AM

در این قسمت ابتدا به بررسی بلوک دیاگرام فرستنده رادیویی AM می پردازیم و پس از بیان وظایف هر بلوک، با برخی از مدارهای الکترونیکی فرستنده آشنا می شوید.

بلوک دیاگرام فرستنده رادیویی AM

شکل زیر نقشه بلوکی یک فرستنده AM را نشان می دهد. همانطور که در شکل زیر مشاهده می شود فرستنده AM از دو بخش اصلی AF و RF تشکیل شده است.

آشنایی با فرستنده رادیویی AM  گیرنده های رادیویی

شکل بلوک دیاگرام فرستنده AM

تقویت کننده صوتی بلوک ۱

در این بلوک، سیگنال صوتی ابتدا توسط میکروفون به سیگنال های الکتریکی نسبتا ضعیف، تبدیل و سپس توسط یک تقویت کننده، تقویت می شود. در شکل زیر نحوه تقویت سیگنال خروجی میکروفون نشان داده شده است. این تقویت کننده معمولا در کلاس A کار می کند و می تواند امیتر مشترک یا بیس مشترک باشد.

آشنایی با فرستنده رادیویی AM  گیرنده های رادیویی

شکل بلوک تقویت کننده صوتی

نوسان ساز سیگنال حامل (RF) بلوک ۲

در فرستنده برای تولید سیگنال سینوسی با فرکانس حامل، از نوسان ساز RF استفاده میشود. در شکل زیر اساس کار یک نوسان ساز با انواع شکل موجهایی که می تواند تولید کند، نمایش داده شده است.

آشنایی با فرستنده رادیویی AM  گیرنده های رادیویی

شکل نوسان ساز در فرستنده AM

در فرستنده، فرکانس سیگنال حامل همواره باید ثابت باشد تا فرکانس ایستگاه انتخاب شده تغییر نکند. از طرفی نوسان سازهای LC، انحراف فرکانس دارند و نمی توانند به عنوان نوسان ساز در فرستنده ها به کار روند. برای رفع این عیب، از نوسان ساز کریستالی استفاده می شود. کریستال کوارتز قطعه ای است که هرگاه یک ضربه مکانیکی به آن وارد شود الکتریسیته تولید می کند و اگر جریان الکتریکی ضعیف به آن داده شود شروع به نوسان می کند و سیگنال الکتریکی متناوب به وجود می آورد. کریستال کوارتر باعث پایداری فرکانس نوسان ساز می شود. در شکل زیر قسمت الف ، ساختمان داخلی و شمای فنی و در شکل زیر قسمت ب ، مدار معادل LC کریستال نشان داده شده است.

آشنایی با فرستنده رادیویی AM  گیرنده های رادیویی

شکل کریستال جهت ثبات فرکانس نوسان ساز فرستنده

در شکل زیر یک نمونه مدار نوسان ساز کریستالی را مشاهده می کنید. فرکانس نوسان ساز را با مقدار عددی که بر روی بدنه فلزی کریستال می نویسند، مشخص می کنند. برای تنظیم دقیق فرکانس خروجی نوسان ساز معمولا از یک خازن متغیر با ظرفیت کم (تریمر) استفاده می شود. در مدار نوسان ساز شکل زیر خازن C3 وظیفه تنظیم دقیق مقدار فرکانس را به عهده دارد.

آشنایی با فرستنده رادیویی AM  گیرنده های رادیویی

شکل نوسان ساز کریستالی و شکل ظاهری کریستال

تقویت کنندهی جریان بلوک ۳

سیگنال خروجی نوسان ساز RF قبل از این که به مدولاتور وارد شود باید تقویت جریان شود. برای تقویت این سیگنال از یک تقویت کننده ی کلکتور مشترک یا بافر، قبل از مدولاتور استفاده می شود. شکل زیر سیگنال خروجی و ورودی تقویت کننده کلکتور مشترک را نشان می دهد.

آشنایی با فرستنده رادیویی AM  گیرنده های رادیویی

شکل تقویت کننده جریان

مدولاتور دامنه AM بلوک ۴

یک نمونه مدار مدولاتور دامنه، در شکل زیر نشان داده شده است. در این مدار از ترانزیستور به عنوان مدولاتور و تقویت موج مدوله شده استفاده شده است.

آشنایی با فرستنده رادیویی AM  گیرنده های رادیویی

شکل مدار نمونه مدولاتور دامنه

سیگنال پیام از طریق میکروفون به سیگنال الکتریکی تبدیل می شود و پس از تقویت از طریق ترانس TF و سیم پیچ اولیه ترانس T یعنی پا به کلکتور ترانزیستور Q می رسد.

آشنایی با فرستنده رادیویی AM  گیرنده های رادیویی

شکل نحوه رسیدن سیگنال پیام به مدولاتور

سیگنال حامل یا کریر طبق شکل زیر به مدارهای هماهنگ موازی شامل سیم پیچ ثانویه ترانس (L1) T1 و خازن C1 وارد می شود. سپس از طریق خازن کوپلاژ C2 ، بیس ترانزیستور را تغذیه می کند.

آشنایی با فرستنده رادیویی AM  گیرنده های رادیویی

شکل نحوه رسیدن سیگنال RF به مدولاتور

تقویت کننده قدرت RF بلوک ۵

سیگنال خروجی مدولاتور AM توسط یک تقویت کننده ی رادیویی RF تقویت می شود تا از طریق آنتن در فضا انتشار یابد. تقویت کننده ی قدرت رادیویی از نوع کلاس C است. در شکل زیر یک نمونه تقویت کننده ی قدرت RF کلاس C را مشاهده می کنید.

آشنایی با فرستنده رادیویی AM  گیرنده های رادیویی

شکل مدار تقویت کننده RF در فرستنده AM بلوک ۵

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است