تشخیص تومور مغزی از تصاویر MRI با الگوریتم درخت تصمیم فازی در متلب

تشخیص تومور مغزی از تصاویر MRI با الگوریتم درخت تصمیم فازی در متلب

تشخیص تومور مغزی از تصاویر MRI با متلب

در این بخش پروژه تشخیص تومور مغزی از تصاویر MRI با الگوریتم درخت تصمیم فازی را با نرم افزار MATLAB آماده کردیم که در ادامه به معرفی روش درخت تصمیم فازی پرداخته و فیلم و تصویر خروجی این پروژه پردازش تصاویر پزشکی در محیط متلب قرار داده شده است.

درخت تصمیم فازی

درخت تصمیم فازی (Fuzzy Decision Trees – FDT) یک مدل ترکیبی از الگوریتم ID3 و تئوری مجموعه های فازی می باشد برای دسته بندی داده ها بنا شده و هدف آن ترکیب درخت تصمیم نمادین با استدلال تقریبی ارائه شده توسط نمایش فازی می باشد. نتیجه انجام این کار، استفاده از مزیت های هر دو روش می باشد: عمومیت در آموختن از نمونه ها و امکان فهم دانش به دست آمده از درخت تصمیم و همینطور توانایی کار با داده های غیر دقیق و نادرست ارائه شده بوسیله نمایش فازی. در درخت تصمیم فازی (FDT) سعی شده تا به کمک قابلیت های منطق فازی، توانایی اداره نمودن داده های نویزی و پیوسته بوسیله درخت تصمیم نیز افزایش یابد. دانش بدست آمده از داده ها بوسیله درخت تصمیم فازی به روش تصمیم گیری انسان بسیار نزدیک می باشد.

مدیریت داده ها

به جهت مدیریت داده های با مفهوم فازی، مغشوش و پیوسته توسط درخت تصمیم استاندارد، پژوهشگران تلاش کرده اند منطق فازی (fuzzy logic) به همراه امکان استدلال تقریبی آن را با استقرای درخت تصمیم نمادین ترکیب کنند که به روش ایجاد شده، درخت تصمیم فازی گفته می شود. در واقع هدف از ایجاد درخت تصمیم گیری فازی (FDT)، ترکیب کردن نمایش فازی با قابلیت استدلال تقریبی آن و همچنین درخت تصمیم نمادی می باشد تا مزیت های هر دو روش حفظ گردد. از درخت تصمیم فازی می توان در دسته بندی های فازی و همینطور در تولید قوانین فازی بهره مند شد.

تصاویر خروجی پروژه در محیط MATLAB

تشخیص تومور مغزی از تصاویر MRI با الگوریتم درخت تصمیم فازی در متلب تشخیص تومور مغزی از تصاویر MRI با الگوریتم درخت تصمیم فازی در متلب تشخیص تومور مغزی از تصاویر MRI با الگوریتم درخت تصمیم فازی در متلب تشخیص تومور مغزی از تصاویر MRI با الگوریتم درخت تصمیم فازی در متلب تشخیص تومور مغزی از تصاویر MRI با الگوریتم درخت تصمیم فازی در متلب تشخیص تومور مغزی از تصاویر MRI با الگوریتم درخت تصمیم فازی در متلب تشخیص تومور مغزی از تصاویر MRI با الگوریتم درخت تصمیم فازی در متلب تشخیص تومور مغزی از تصاویر MRI با الگوریتم درخت تصمیم فازی در متلب تشخیص تومور مغزی از تصاویر MRI با الگوریتم درخت تصمیم فازی در متلب تشخیص تومور مغزی از تصاویر MRI با الگوریتم درخت تصمیم فازی در متلب


مشاهده ویدئو در این باره

خوشحال خواهیم شد اگر نظر خودتون رو درباره این مطلب ثبت کنید

خطا!دکمه ریفریش را بزنید