شبیه سازی تفاوت قانون تابش حرارتی با قانون پلانک در نرم افزار متلب

شبیه سازی تفاوت قانون تابش حرارتی با قانون پلانک در نرم افزار متلب

تفاوت قانون تابش حرارتی با قانون پلانک در MATLAB

در این بخش پروژه شبیه سازی تفاوت قانون تابش حرارتی با قانون پلانک در نرم افزار MATLAB به همراه کامنت گذاری کدها و فیلم نحوه اجرا آماده کرده ایم که در ادامه به تعریف قانون تابش حرارتی و قانون پلانک پرداخته و فیلم و تصاویر خروجی این پروژه در محیط متلب قرار داده شده است.

قانون تابش حرارتی (law thermal radiation)

در بحث انتقال گرما، قانون تابش حرارتی (law thermal radiation) ، به طول موج ویژه انتشار و همچنین جذب تابش از طریق یک جسم مادی در تعادل ترمودینامیکی (Thermodynamic)، از مانند تعادل تبادل تابش، اشاره می کند. یک جسم در دمای T انرژی را به صورت انرژی الکترومغناطیسی منتشر می سازد. یک جسم سیاه کامل در تعادل ترمودینامیکی (Thermodynamic)، نسبت همه نور هایی که به سوی آن تابش می کند، به خود جذب کرده و انرژی را بر اساس یک قانون منحصر به فرد توان انتشار تابشی برای دمای T ، به همه اجسام سیاه کامل منتشر می سازد.

قانون پلانک (Planck law)

قانون پلانک (Planck law) چگالی طیفی اشعه الکترومغناطیسی منتشر شده توسط جسم سیاه را در تعادل حرارتی در یک دمای معین T ، زمانی که جریان خالص ماده یا انرژی بین جسم و محیط آن وجود ندارد، توصیف می کند. رابطه شدت تابش بر حسب بسامد (که رابطه عکسی با طول موج دارد) از قانون پلانک (Planck law) برای جسم سیاه به دست می‌ آید.

تصاویر خروجی پروژه در محیط MATLAB

شبیه سازی تفاوت قانون تابش حرارتی با قانون پلانک در نرم افزار متلب شبیه سازی تفاوت قانون تابش حرارتی با قانون پلانک در نرم افزار متلب شبیه سازی تفاوت قانون تابش حرارتی با قانون پلانک در نرم افزار متلب شبیه سازی تفاوت قانون تابش حرارتی با قانون پلانک در نرم افزار متلب شبیه سازی تفاوت قانون تابش حرارتی با قانون پلانک در نرم افزار متلب


مشاهده ویدئو در این باره

خوشحال خواهیم شد اگر نظر خودتون رو درباره این مطلب ثبت کنید

خطا!دکمه ریفریش را بزنید