کتاب پردازش سیگنال های دیجیتال دکتر سید طبائی به صورت PDF فارسی

کتاب پردازش سیگنال های دیجیتال دکتر سید طبائی به صورت PDF فارسی

کتاب پردازش سیگنال های دیجیتال

در این بخش کتاب پردازش سیگنال های دیجیتال (DSP) از دکتر سید طبائی در قالب فایل PDF به زبان فارسی در ۹ فصل و تعداد ۲۱۹ صفحه به همراه لینک دانلود مستقیم آماده کرده ایم که برای یادگیری پردازش سیگنال در متلب کتابی مناسب می باشد.

پردازش سیگنال های دیجیتال (DSP)

پردازش سیگنال ‌ها یا پردازش علائم، فرایند تجزیه و تحلیل سیگنال ‌ها می باشد که در آن سیگنال مورد نظر می ‌تواند متشکل از صدا، تصویر، ویدئو یا هر نوع سیگنال دیگری باشد. این علم شامل دو زیر شاخه اصلی است که یکی پردازش سیگنال ‌های پیوسته و دیگری پردازش سیگنال ‌های گسسته می باشد. پردازش سیگنال های دیجیتال یا Digital signal processing یکی از پرکاربرد ترین مباحث در حوضه مهندسی است که در بسیاری از رشته ها از جمله ریاضی، مکانیک، برق و مهندسی پزشکی کاربرد زیادی دارد.

از کاربرد های عملی در زمینه پردازش سیگنال های دیجیتال می توان به پردازش صوت، پردازش سیگنال صحبت، پردازش سیگنال سونار و رادار، پردازش آرایه ‌های حسگر، پردازش سیگنال آماری، پردازش تصاویر دیجیتال، پردازش سیگنال های مخابراتی، پردازش سیگنال های بیولوژیک و کنترل سیستم ‌ها اشاره نمود. هدف DSP، اغلب اندازه‌ گیری، فیلتر و فشرده سازی سیگنال ‌های پیوسته یا آنالوگ در دنیای واقعی می باشد.

سرفصل های کتاب پردازش سیگنال های دیجیتال

فصل اول: مقدمه

 • تعاریف
 • نمونه هایی از سیگنال
 • سیگنال ECG
 • سیگنال EEG
 • سیگنال زلزله
 • سیگنال موتور
 • سیگنال گفتاری
 • سیگنال های موسیقی
 • سیگنال تصویر
 • عملیات پردازش سیگنال
 • عملیات پایه
 • فیلتر کردن Convolution
 • همبستگی correlation
 • تولید سیگنال کمپلکس
 • مدولاسیون دامنه
 • کاربردهای DSP
 • دلایل پردازش دیجیتالی سیگنال

فصل دوم: مرور مباحثی از پردازش آنالوگ

 • طیف سیگنال
 • سیگنال پریودیک: سری فوریه
 • تبدیل فوریه
 • فیلتر آنالوگ
 • مشخصات فیلتر ها
 • فیلتر باترورث
 • فیلتر چپی چف ١
 •  فیلتر Eliptic (Cauer filter)
 • فیلتر بسل Linear Phase
 • مقایسه انواع روش های طراحی فیلتر آنالوگ
 • طراحی فیلتر های غیر پایین گذر

فصل سوم: سیگنال های گسسته

 • طبقه بندی سیستم ها
 • سیگنال پیوسته و گسسته
 • سیگنال حقیقی و کمپلکس
 • سیگنال تک و چند کاناله
 • سیگنال تک و چند بعدی
 • سیگنال انتگرال (جمع) قدر مطلق محدود
 • سیگنال انرژی
 • سیگنال توان
 • سیگنال پریودیک و غیر پریودیک
 • سیگنال مزدوج متقارن و مزدوج معکوس
 • سیگنال طول محدود و نامحدود
 • معین و تصادفی
 • دنباله سیگنال های گسسته
 • عملیات کلاسیک پردازش
 • ضرب دو سیگنال
 • کانولوشن دو سیگنال
 • تبدیل سیگنال به تابع کمپلکس خاص
 • همبستگی correlation
 • تبدیل سیگنال آنالوگ به گسسته و بر عکس
 • منشا سیگنال گسسته
 • مدار S&H
 • مبدل آنالوگ به دیجیتال Analog to Digital Converter (ADC)
 • مبدل دیجیتال به آنالوگ Digital to Analog Converter (DAC)
 • تئوری نمونه برداری
 • فیلتر ورودی و انتخاب پریود نمونه برداری
 • بازسازی سیگنال
 • بررسی عملکرد عوامل نمونه گیری و بازیابی سیگنال
 • فیلتر ضد همپوشانی فرکانسی anti-aliasing filter
 • فیلتر خروجی ( فیلتر میان یابی)
 • فرکانس نمونه گیری در سیستم حلقه بسته

فصل چهارم: سیستم های گسسته

 • دسته بندی سیستمها
 • سیستم آنالوگ و گسسته
 • سیستم استاتیک (بی حافظه) و دینامیک
 • سیستم خطی و غیر خطی
 • سیستم مستقل زمانی Time(shift) invariant
 • سیستم علی causal
 • سیستم پایدار و نایایدار
 • سیستم غیر فعال passive
 • سیستم خطی مستقل زمانی Linear Time Invariant (LTI)
 • خواص سیستم LTI
 • حل معادلات تفاضلی
 • تبدیل Z
 • ناحیه همگرائی
 • عکس تبدیل Z
 • خواص تبدیل Z
 • تبدیل Z سیستم LTI
 • محاسبه عکس تبدیل Z
 • تجزیه تابع تبدیل
 • سیستم علی و سیستم پایدار
 • آزمون پایداری شور‐ کوهن Shur-Cohn
 • موقعیت قطبها و رفتار سیستم
 • تبدیل Z در کنار شرایط اولیه
 • مدل فضای حالت
 • تغییر متغیرهای حالت در یک سیستم
 • تحلیل مدل فضای حالت در میدان Z
 • حل معادلات فضای حالت گسسته

فصل پنجم: تحلیل سیگنال و سیستم های گسسته در حوزه فرکانس

 • سیگنال گسسته
 • سری فوریه سیگنال پریودیک Discrete Fourier Series(DFS)
 • تبدیل فوریه سیگنال زمان گسسته DTFT
 • تبدیل فوریه سیگنال گسسته طول محدود Discrete Fourier Transform(DFT)
 • تحلیل سیستم در میدان فرکانس
 • پاسخ فرکانسی
 • پاسخ سیستم به ورودی سینوسی (ماندگار)
 • سیستم بدون اعوجاج
 • نمونه هایی از سیستمهای خطی فاز
 • سیستم حداقل فاز
 • سیستم تمام گذر All Pass
 • سیستم معکوس Invesrse
 • رسم پاسخ فرکانسی

فصل پنجم: طراحی فیلترهای دیجیتال

 • طراحی فیلترهای ساده دیجیتالی
 • فیلتر پایین گذر LP
 • فیلتر بالا گذر HP
 • فیلترهای میان گذر و میان نگذر
 • سیستم تشدید دیجیتالی
 • فیلتر ناچ Notch filter
 •  فیلتر شانه ای comb یا فیلتر (Moving Average) MA
 • ساخت فیلتر پریودیک : افزایش نمونه گیری (n)h
 • نوسان ساز دیجیتالی
 • فیلترهای Mean و Meadian
 • تبدیل فیلتر آنالوگ به دیجیتال
 • تبدیل سیستم آنالوگ به دیجیتال
 • تقریب مشتق
 • روش تثبیت پاسخ ضربه Impulse Invariant
 • روش دوخطی Bilinear
 • مقایسه روشهای تبدیل سیستم آنالوگ به دیجیتال
 • تبدیل کنترلر آنالوگ به دیجیتال
 • تبدیل فیلتر IIR آنالوگ به دیجیتال
 • طراحی پنجره ای دیجیتالی فیلترهای FIR
 • اعمال پنجره بر پاسخ ضربه فیلتر ایده آل
 • دستورات MATLAB برای طراحی فیلترها بر اساس پنجره
 • تطبیق پاسخ فرکانسی
 • روش کامپیوتری به کارگیری روش تطبیق پاسخ فرکانس
 • طراحی به روش نمونه گیری از فیلتر مطلوب با نرم افزار MATLAB
 • طراحی بهینه فیلتر دیجیتالی
 • معیار حداقل انتگرال توانهای P
 • معیار (Min-Max) یا چبی شف

فصل هفتم: پیش بینی و فیلتر بهینه خطی

 • سیگنال های تصادفی
 • فیلتر Wiener Filter
 • پیش بینی خطی Linear Prediction
 • فیلتر کالمن Kalman Filter

فصل هشتم: پیاده سازی سیستم های دیجیتال

 • طرح پیاده سازی تابع تبدیل سیستمها
 • روش ١ مستقیم (nonCanomic غیر پیراسته)
 • روش ۲ مستقیم (Cononic پیراسته)
 • مدل ترانسپز (Transpose) 2 مستقیم
 • مدل متوالی
 • مدل موازی
 • نمونه گیری از پاسخ فرکانسی
 • طرح مشبک Lattice
 • طرح پیاده سازی DFT
 • الگوریتم گورتزل Goertzel’s Algorithm
 • Fast Fourier Transform (FFT)
 • تبدیل Chirp Z
 • بهترین الگوریتم FFT
 • خطای ناشی از محدودیت رقمی
 • خطای ناشی از کوانتیزه کردن سیگنال
 • خطای ناشی از کوانتیزه شدن پارامترهای سیستم
 • بررسی حساسیت سیستمها به گرد کردن پارامترها
 • بررسی آماری اثرات گرد کردن ضرایب فیلتر
 • تاثیر محدودیت رقمی بر محاسبه DFT

فصل نهم: کاربردهای DSP

 • تغییر فرکانس نمونه برداری
 • مقدمه ای بر شناسایی سیستم ها
 • تخمین طیف (Spectral Estimation)
 • فیلترهای وفقی (adaptive filters)
 • تبدیل wavelet

 

 

باکس دانلود
شناسه:
۹۰
صفحات:
۲۱۹
زبان:
فارسی
فرمت فایل:
PDF
اندازه فایل:
۱۰٫۸ مگابایت
کتاب های مرتبط
ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۹ مورد)
 1. تصویر آواتار کاربر 0
  بهزاد رضوانی پنجشنبه , 20 مهر

  سلام تو کدوم دانشگاه ها از این کتاب استفاده میشه. این کتاب جلد دوم هم داره؟

 2. تصویر آواتار کاربر 0
  داوود آقاجانی سه شنبه , 30 آبان

  مطالب سایت خیلی مفید و ارزنده است، خیلی استفاده کردم. موفق باشید

 3. تصویر آواتار کاربر 0
  jafari سه شنبه , 16 مرداد

  شاد باشید من رو با این کتاب دکتر سید طبائی شاید کردید تشکر از زحمات شما خوبان.

 4. تصویر آواتار کاربر 0
  امیر پنجشنبه , 19 مهر

  بسیار کتاب مفیدی است از لطف شما بسیار سپاسگزارم پاینده باشید در پناه خداوند

 5. تصویر آواتار کاربر 0
  ali چهارشنبه , 23 آبان

  سلام خسته نباشید... لینک دانلود خرابه

  • تصویر آواتار کاربر 1
   یعثوب سیفی زادهچهارشنبه , 23 آبان

   لینک دانلود اصلاح شد

 6. تصویر آواتار کاربر 0
  ابوالحسنی چهارشنبه , 25 اردیبهشت

  کتاب رو هنوز نخوندم ولی بسیار کامل به نظر می یاد. با تشکر

 7. تصویر آواتار کاربر 687
  احمد رضا شنبه , 23 اسفند

  سلام لینک دانلود خرابه

  • تصویر آواتار کاربر 1
   یعثوب سیفی زادهشنبه , 23 اسفند

   بررسی شد لینک دانلود سالمه، لطفا دوباره تست کنید.