پخش بار اقتصادی با الگوریتم ژنتیک در نرم افزار متلب

پخش بار اقتصادی با الگوریتم ژنتیک در نرم افزار متلب

پروژه پخش بار اقتصادی با الگوریتم ژنتیک در متلب

در این بخش پروژه پخش بار اقتصادی با الگوریتم ژنتیک (GA) را در نرم افزار MATLAB آماده کردیم که در ادامه به معرفی بخش بار اقتصادی پرداخته و فیلم و تصاویر خروجی پروژه قرار داده شده است.

پخش بار اقتصادی (Economic Dispatching)

پخش بار اقتصادی (Economic Dispatching – ED) به مفهوم تخصیص بهینه بار شبکه در میان واحد های تولیدی می باشد که باعث کم شدن مجموعه هزینه های بهره برداری می شود. برخی واحد های تولیدی در سیستم ها و شبکه های قدرت هستند که کار آنها تأمین بارهای شبکه است. برابری توان تولیدی و میزان بار شبکه در هر لحظه، موضوعی اساسی و مهم در سیستم های قدرت می باشد. باید در نظر گرفت که بهره برداری از شبکه بدون توجه به مسائل اقتصادی، اغلب مورد قبول بهره برداران نمی باشد. بهره برداران به دنبال این هستند که با به حداقل رساندن هزینه های بهره برداری، قادر باشند تا قیود فنی را در سیستم های قدرت تأمین کنند. بر همین اساس در نیروگاه ها از مهم ترین اهداف توزیع انرژی ، بحث پخش بار اقتصادی (ED) یا Economic Dispatching می باشد.

تصاویر خروجی پروژه در محیط MATLAB

پخش بار اقتصادی با الگوریتم ژنتیک در نرم افزار متلب

پخش بار اقتصادی با الگوریتم ژنتیک در نرم افزار متلب


مشاهده ویدئو در این باره

خوشحال خواهیم شد اگر نظر خودتون رو درباره این مطلب ثبت کنید

خطا!دکمه ریفریش را بزنید