سلام روز بخیر در مورد منطق فازی چند مثال کاربردی می خواستم کتابشو بررسی کردم فقط در مورد کاربردش نوشته براش مثالی نزده از کجا می تونم مثال کاربردی اونو پیدا کنم من چند روز پیش هم در مورد منطق فازی سوال داشتم شما بر طرفش کردین یه دنیا سپاس.