سلام
دوستان من 530 فایل نوت پد دارم که میام تک تک بخونم تو متلب و بعد هرکدوم رو با یک اسم ثابت در یک پوشه با اسم عددی از 1 تا 530 جداگانه ذخیره کنم کسی راهنمایی میتونه بکنه؟
تا اینجا این کد رو نوشتم که ارور میده
موفق شدم برای یک عدد از ورودی و خروجی ها این کار رو بکنم ولی در حلقه ی for ارور میده

Error in ==> Untitled at 10
fprintf(fid2,'%s\n', str2{:});clc
clear
for i=2:530
fid1 = fopen(['P(' num2str(i-1) &#39.txt'],'r'
str1 = textscan(fid1,'%s','Delimiter',&#3 9;\n'
fclose(fid1);
OO=i-1
str2 = [str1{1}];
fid2 = fopen('E:\matlab\all\New folder\New folder (5)\VV\OO\P.txt','w'
fprintf(fid2,'%s\n', str2{:});
fclose(fid2);
end