با استفاده از تول باکس و توسط الگوریتم ژنتیک یک مسأله رو بهینه سازی کردم. خطای too many output argument رو چطور رفع کنم؟