باسلام
کد زیر را در متلب نوشتم

closeall;
clc
loadcolon.mat
data=colon;
[n,m]=size(data);
fori=1:m-1
forj=i+1:m
t2(i,j)=fCanberraDist(data(:,i),data(:,j));
b2=sum(t2)/(m-1);
end
end در خط b2=sum(t2)/(m-1); این خطا وجود دارد:Subscript indices must either be real positive integers or logicals.
فکر میکنم دلیل خطا اندیس t2 است که ممکن است مقدار صفر یا منفی بگیرد و برای آرایه اندیس نادرست می باشد. چگونه میتوانم این خطا را تصحیح کنم. ممنون