<p>
ماتریکسی دلخواه داریم که اعضایش عدد است چطور باید مثلا آرایه(1,2) را با کلمه shanbeh جایگزین کرد تا متلب ارور ندهد</p>