با استفاده از نرم افزار متلب یک ساختار سازه ای ساختمانی که تشکیل شده, به صورت شماتیکی ( تیر و ستون و مفصل) رسم شود. نحویه ایجاد و نوشتاری و رسم ان در متلب را توضیح میخواهم اگر توضیح و مشکل را برایم حل کنین ممنون میشوم