با سلام دنبال خلاصه ای چندصفحه ای در خصوص توصیف کلی روش کنترل بهینه از روشهای بهینه سازی تحقیق در عملیات برای ارائه بصورت paper هستم اگر بامثال هم باشه چه بهتر