سلام 🌹
دو تابع هدف خطی با قیود ساده خطی رو کسی اطلاع داره چطوری در متلب بهینه می کنند؟ 🙏