سلام برنامه ساده ای دارم، اما نمیتونم حلش کنم (باید به یک تصویر دلخواه مقادیر مختلفی از نویز گاوسی با میانگین‌ها و واریانس‌های مختلف اضافه کند و سپس تلاش کند با میانگین‌گیری آن نویز را برطرف کند.) اینارو نوشتم: I=im2double(imread(cameraman.tif)) ; J1=imnoise(I,gaussian,0,0.05); J2=imnoise(I,gaussian,0,0.05); J3=imnoise(I,gaussian,0,0.05); J4=imnoise(I,gaussian,0,0.05); J5=imnoise(I,gaussian,0,0.05); J=(J1+J2+J3+J4+J5)/5; حالا میخوام داخل حلقه for، به تعداد زیاد تصویر نویزی بسازه و بعد میانگین گیری کنم، بلد نیستم