مشخصات کلی مدولاسیون دامنه – گیرنده های رادیویی

مشخصات کلی مدولاسیون دامنه – گیرنده های رادیویی

مدولاسیون دامنه (Domain Modulation)

در این بخش مشخصات کلی مدولاسیون دامنه (Domain Modulation) را بررسی خواهیم کرد.

پهنای باند :

مشخصات کلی مدولاسیون دامنه – گیرنده های رادیویی

اگر خروجی مدار مدولاتور AM را به اسیلوسکوپ وصل کنیم شکل زیر را خواهیم داشت.

مشخصات کلی مدولاسیون دامنه – گیرنده های رادیویی

شکل مدولاتور دامنه

در اینصورت شکل موج AM بر روی صفحه اسیلوسکوپ قابل مشاهده است. در صورتی که خروجی مدولاتور به یک دستگاه طیف نما وصل شود، طیف نما موج مدوله شده AM را به صورت شکل زیر نشان می دهد.

مشخصات کلی مدولاسیون دامنه – گیرنده های رادیویی

شکل نمایش AM در اسیلوسکوپ

دستگاه طیف نما مانند اسیلوسکوپ است با این تفاوت که در آن محور افقی، بیانگر فرکانس و محور عمودی نشان دهندهی مقدار دامنه ولتاژ است. اگر فرکانس سیگنال پیام برابر با FM باشد در محدوده فرکانسی در بالا و پایین فرکانس حامل ایجاد می شود (شکل زیر) به این محدوده ها ساید باند یا باند کناری می گویند. فاصله بین باند های کناری را پهنای باند می نامند. مقدار پهنای باند دو برابر فرکانس پیام است.

مشخصات کلی مدولاسیون دامنه – گیرنده های رادیویی

شکل نمایش AM در طیف نما

پهنای باند در گیرنده های تجارتی AM :

در گیرنده های تجارتی AM حداکثر فرکانس پیام را ۵ کیلوهرتز در نظر می گیرند. بنابراین پهنای باند در گیرنده های تجارتی ای ام ۱۰ کیلوهرتز است. مثال: پهنای باند سیگنال موج AM را در شکل مقابل (شکل نمایش موج AM روی دستگاه طیف نما)، به دست آورید.

مشخصات کلی مدولاسیون دامنه – گیرنده های رادیویی

مشخصات کلی مدولاسیون دامنه – گیرنده های رادیویی

اثر پذیرش نویز :

معمولا نویز بر روی دامنه سیگنال مدوله شده، سوار می شود. در این حالت نویز با پیام جمع می شود (شکل ۱۶-۱) و روی سیگنال باز سازی شده اثر می گذارد.مشخصات کلی مدولاسیون دامنه – گیرنده های رادیویی

شکل موجو مدوله شده AM آلوده به نویز

کاربرد مدولاسیون AM :

محدوده فرکانس مدولاسیون دامنه در باند موج متوسط (MW) ، در محدوده ی ۵۳۰ تا ۱۶۰۰ کیلوهرتز قرار دارد. به علت سادگی گیرنده های AM از مدولاسیون دامنه برای پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی شبکه های محلی استفاده می شود.

مشخصات کلی مدولاسیون دامنه – گیرنده های رادیویی

شکل آنتن فرستنده رادیویی شبکه محلی

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است