عملگرهای ریاضی در زبان متلب – آموزش متلب

  • دوشنبه 13 بهمن 1399
  • بازدید ۴۱۳ نفر

عملگرهای ریاضی در زبان متلب   آموزش متلب

عملگرهای ریاضی در زبان متلب

در متلب دو نوع از عملگر ریاضی وجود دارد که در زیر مشاهده می کنید

  • عملگرهای ریاضی ماتریسی
  • عملگراهای ریاضی آرایه ای

در نوع ماتریسی، عملیات مانند جبر خطی انجام می شود و در نوع دوم عملیات به صورت مولفه به مولفه صورت می گیرد.  برای تشخیص نوع ماتریسی از نوع آرایه ای از نقطه (.) استفاده می شود. با این حال عملگر جمع و تفریق برای هر دو مشابه است. در جدول زیر می توانید عملگرهای ریاضی موجود در متلب را به همراه توضیح مختصری مشاهده کنید.

ردیفتوضیحات
۱

+

عملگر جمع. A+B مقدار ذخیره شده در متغیر A و B را با هم جمع می کند.

۲

عملگر تفریق. A-B مقدار ذخیره شده در متغیر A و B را با هم تفریق می کند.

۳

*

عملگر ضرب. در ضرب دو ماتریس باید تعداد ستون های ماتریس A با تعداد سطرهای ماتریس B برابر باشد.

۴

.*

عملگر ضرب آرایه. مثال:

A.*B

۵

/

عملگر تقسیم صحیح. مثال:

A/B

۶

./

عملگر تقسیم صحیح آرایه. مثال:

A./B

۷

\

عملگر تقسیم اعشاری. مثال:

A\B

۸

.\

عملگر تقسیم اعشاری آرایه ای. مثال:

A.\B

۹

^

عملگر توان. مثال:

X^p

۱۰

.^

عملگر توان آرایه ای. مثال:

A.^B

۱۱

ترانهاده ماتریس.

۱۲

.’

ترانهاده آرایه ای.

مثال:

مثال های زیر نحوه استفاده از عملگرهای ریاضی بر روی داده های اسکالر را نشان می دهد. یک فایل اسکریپت ایجاد کرده و کد زیر را در آن بنویسید.

زمانی که کد فوق را اجرا کنید خروجی زیر را مشاهده خواهید کرد:

توابع مربوط به عملگرهای ریاضی

علاوه بر عملگرهای ذکر شده در جدول بالا، زبان متلب توابع و دستورات مختلفی را برای اهداف مشابه ارائه می دهد که در زیر می توانید برخی از آنها را مشاهده کنید.

ردیفتوضیحات
۱

uplus(a)

جمع یگانی. افزایش توسط مقدار a (جایگزنی برای +a)

۲

plus (a,b)

جمع. نتیجه a + b را باز میگرداند

۳

uminus(a)

تفریق یگانی. کاهش توسط مقدار a (جایگزنی برای -a)

۴

minus(a, b)

تفریق. نتیجه a – b را باز میگرداند

۵

times(a, b)

ضرب آرایه ای. نتیجه a.*b را باز میگرداند

۶

mtimes(a, b)

ضرب ماتریسی. نتیجه a*b را باز میگرداند

۷

rdivide(a, b)

نتیجه a./b را باز میگرداند

۸

ldivide(a, b)

نتیجه a.\b را باز میگرداند

۹

mrdivide(A, B)

معادله خطی  xA = B for xرا حل می کند

۱۰

mldivide(A, B)

معادله خطی  Ax = B for xرا حل می کند

۱۱

power(a, b)

توان آرایه ای. نتیجه a.^b را باز میگرداند

۱۲

mpower(a, b)

توان ماتریسی. نتیجه a^b را باز میگرداند

۱۳

ceil(A)

به سمت مثبت بی نهایت گرد می کند

۱۴

fix(A)

به سمت صفر گرد می کند

۱۵

floor(A)

به سمت منفی بی نهایت گرد می کند

۱۶

mod (X,Y)

ضریب تقسیم را باز میگرداند

۱۷

rem (X,Y)

باقیمانده تقسیم را باز میگرداند

۱۸

round(X)

به سمت نزدیک ترین عدد گرد می کند

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است