دستورات در زبان متلب – آموزش متلب

  • پنجشنبه 4 دی 1399
  • بازدید ۶۶۸ نفر

دستورات در زبان متلب   آموزش متلب

دستورات در زبان متلب

MATLAB یک برنامه تعاملی برای انجام محاسبات عددی و بصری سازی (Visualization) داده ها است. در این بخش ما لیستی از دستوراتی که به صورت گسترده در زبان متلب استفاده می شوند را بررسی کرده ایم. شما می توانید با وارد کردن دستورات در بخش خط فرمان IDE متلب آن ها را اجرا کرده و نتیجه را مشاهده کنید.

دستورات مدیریت Session

متلب دستورات مختلی را به منظور مدیریت Session ارائه می دهد که می توانید در جدول زیر آن ها را مشاهده کنید.

دستور

هدف

clc

صفحه دستورات را پاک می کند

clear

یک متغیر را از حافظه پاک می کند
existموجود بودن یا نبود یک فایل یا متغیر بررسی می کند

global

متغیرها را به صورت سراسری تعریف می کند

help

راهنمای دستورات را نمایش می دهد

lookfor

راهنمای کلمه کلیدی را نمایش می دهد

quit

MATLAB را متوقف می کند

who

متغیرهای موجود را به صورت لیست نمایش می دهد

whos

متغیرهای موجود را با جزئیات بیشتر به صورت لیست نمایش می دهد

دستورات کار با سیستم

متلب دستورات مختلی را به منظور کار با سیستم ارائه می دهد که می توانید در جدول زیر آن ها را مشاهده کنید.

دستور

هدف

cd

دایرکتوری جاری را تغییر می دهد

date

تاریخ جاری را نمایش می دهد

delete

یک فایل را حذف می کند

diary

قابلیت diary را فعال/غیرفعال می کند

dir

کل پرونده های موجود در دایرکتوری جاری را نمایش می دهد

load

متغیرهای یک workspace را از داخل یک فایل بارگذاری می کند

path

مسیر جستجو را نمایش می دهد

pwd

مسیر دایرکتوری جاری را نمایش می دهد

save

متغیرهای یک workspace را در یک فایل ذخیره می کند

type

محتوای فایل را نمایش می دهد

what

کل فایل های MATLAB موجود در دایرکتوری جاری را نمایش می دهد

wklread

فایل .wk1 را می خواند

دستورات ورودی-خروجی

متلب دستورات زیر را به منظور کار با ورودی-خروجی ارائه می دهد.

دستور

هدف

disp

محتوای یک آرایه یا رشته را نمایش می دهد

fscanf

داده های فرمت بندی شده را از فایل می خواند

format

فرمتی که داده های نمایش داده می شوند را کنترل می کند

fprintf

داده ها را به صورت فرمت بندی شده در صفحه را فایل می نویسد

input

درخواست وارد کردن داده را نمایش و منتظر می ماند تا آن ورودی وارد شود

;

باعث می شود تا خروجی در صفحه چاپ نشود

دستور fscanf و  fprintf مانند دستور scanf و printf موجود در زبان برنامه نویسی سی عمل می کنند. در جدول زیر می توانید فرمت های پشتیبانی شده توسط این دستورات را مشاهده کنید.

کدهدف

%s

به عنوان رشته فرمت بندی می کند

%d

به عنوان عدد صحیح فرمت بندی می کند

%f

به عنوان عدد اعشاری فرمت بندی می کند

%e

به عنوان عدد اعشاری با نماد علمی فرمت بندی می کند

%g

در جمع و جور ترین شکل فرمت بندی می کند: %e یا %f

\n

یک خط جدید در خروجی درج می کند

\t

یک tab در خروجی درج می کند

دستور format می تواند به شکل های زیر مورد استفاده قرار گیرد.

کدهدف

format short

۴ عدد اعشاری

format long

۱۶ عدد اعشاری

format short e

۵ عدد اعشاری با نماد علمی

format long e

۱۶ عدد اعشاری با نماد علمی

format bank

۲ عدد اعشاری

format +

مثبت، منفی یا صفر

format rat

عدد کسری

format compact

خروجی به صورت فشرده

format loose

خروجی به صورت گسترده

دستورات وکتور، ماتریس و آرایه

در جدول زیر می توانید دستورات مختلفی که برای کار با وکتورها، ماتریس ها و آرایه ها استفاده می شوند را مشاهده کنید.

دستورهدف
catآرایه ها را به هم متصل می کند
findاندیس عناصر غیر صفر را پیدا می کند
lengthتعداد عناصر آرایه را محاسبه می کند
linspaceوکتور با فاصله منظم ایجاد می کند
logspaceوکتور با فاصله لگاریتمی ایجاد می کند
maxبزرگترین عنصر را بازمیگرداند
minکوچکترین عنصر را بازمیگرداند
prodنتیجه ضرب هر ستون
reshapeاندازه را تغییر می دهد
sizeاندازه آرایه را محاسبه می کند
sortهر ستون را مرتب می کند
sumجمع هر ستون
eyeیک ماتریس همانی ایجاد می کند
onesآرایه ای با عناصر یک ایجاد می کند
zerosآرایه ای با عناصر صفر ایجاد می کند
crossمضرب ماتریس خارجی را محاسبه می کند
dotمضرب ماتریس داخلی را محاسبه می کند
detدترمینان یک آرایه را محاسبه می کند
invوارون یک ماتریس را محاسبه می کند
pinvشبه وارون یک ماتریس را محاسبه می کند
rankرتبه ماتریس را محاسبه می کند
rrefماتریس سطری پلکانی کاهش یافته را محاسبه می کند
cellآرایه سلولی ایجاد می کند
celldispآرایه سلولی را نمایش می دهد
cellplotشکل گرافیکی آرایه سلولی را رسم می کند
num2cellآرایه عددی را به آرایه سلولی تبدیل می کند
dealلیست ورودی و خروجی را مطابقت می دهد
iscellبرای شناسایی آرایه سلولی استفاده می شود

دستورات رسم نمودار

متلب دستورات خیلی زیادی را به منظور رسم نمودار و گراف ارائه می دهد که در جدول زیر می توانید برخی از دستورات پر استفاده را مشاهده کنید.

دستورهدف
axisمحدودیت های محور را تنظیم می کند
fplotرسم هوشمند توابع
Gridخطوط شبکه بندی را نمایش می دهد
plotنمودار xy تولید می کند
printنمودار را چاپ یا در یک فایل ذخیره می کند
titleبرای نمودار یک عنوان در بالای آن تنظیم می کند
xlabelبرای محور x یک برچسب تنظیم می کند
ylabelبرای محور y یک برچسب تنظیم می کند
axesشیء axes ایجاد می کند (ایجاد محورها)
closeنمودار جاری را می بندد
close allتمام نمودارها را می بندد
figureیک پنجره figure جدید باز می کند
gtextامکان قرار دادن برچسب توسط ماوس را فعال می کند
Holdنمودار جاری را Freeze می کند
legendامکان قرار دادن legend توسط ماوس را فعال می کند
refreshپنجره figure جاری را دوباره رسم می کند
setخصوصیات اشیاء مانند محورها را مشخص می کند
subplotامکان رسم چند نمودار در یک پنجره را فراهم می کند
textرشته ای را بر روی شکل قرار می دهد
barنمودار میله ای ایجاد می کند
loglogنمودار تمام لگاریمتی (log-log) ایجاد می کند
polarنمودار قطبی ایجاد می کند
semilogxنمودار نیمه لگاریتمی ایجاد می کند (افقی)
semilogyنمودار نیمه لگاریتمی ایجاد می کند (عمودی)
stairsنمودار پله ای ایجاد می کند
stemنمودار ساقه و برگ ایجاد می کند

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است