دستور if در زبان متلب – آموزش متلب

تصویر matlab-if-end-statement_4381 دستور if در زبان متلب - آموزش متلب

دستور if در زبان متلب – آموزش متلب

دستور شرطی if از یک عبارت بولی و بلوکی از کد تشکیل می شود که آن بلوک کد زمانی که عبارت شرطی درست باشد، اجرا می شوند.

سینتکس مربوط به دستور if

در زیر می توانید سینتکس مربوط به این دستور شرطی را مشاهده کنید.

اگر نتیجه ارزیابی بخش expression برابر با true باشد، بخش statements اجرا می شود و اگر برابر با false باشد، خط بعد از end اجرا می شود.

دیاگرام دستور if

تصویر matlab-if-end-statement_4381_1 دستور if در زبان متلب - آموزش متلب

مثال:

یک فایل اسکریپتی ایجاد کرده و کد زیر را در آن بنویسید:

زمانی که کد فوق اجرا شود، خروجی زیر را تولید می کند:

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است