عملگرهای منطقی در زبان متلب – آموزش متلب

  • دوشنبه 13 بهمن 1399
  • بازدید ۳۹۳ نفر

عملگرهای منطقی در زبان متلب   آموزش متلب

عملگرهای منطقی در زبان متلب

در زبان برنامه نویسی متلب دو نوع عملگر منطقی وجود دارد که در زیر مشاهده می کنید:

  • Element-wise: این عملگرها بر روی عناصر متناظر آرایه های منطقی عمل می کنند. نمادهای &، | و ~ نشان دهنده عملگرهای AND، OR و NOT منطقی هستند.
  • Short-circuit: این عملگرها بر روی مقادیر اسکالر و عبارات منطقی عمل می کنند. نمادهای && و || نشان دهنده عملگرهای AND و OR منطقی هستند.

مثال:

یک فایل اسکرپیتی ایجاد کرده و کد زیر را در آن بنویسید:

زمانی که کد فوق را اجرا کنید، خروجی زیر را مشاهده خواهید کرد:

توابع مربوط به عملگرهای منطقی

علاوه بر عملگرهای ذکر شده در بالا، زبان متلب توابع و دستورات مختلفی را برای اهداف مشابه ارائه می دهد که در زیر می توانید برخی از آنها را مشاهده کنید.

ردیف

توضیحات

۱

and(A, B)

نتیجه AND منطقی آرایه یا مقادیر اسکالر را پیدا می کند.

۲

not(A)

نتیجه NOT منطقی آرایه یا مقادیر اسکالر را پیدا می کند.

۳

or(A, B)

نتیجه OR منطقی آرایه یا مقادیر اسکالر را پیدا می کند.

۴

xor(A, B)

عملیات XOR را بر روی مقادیری ورودی انجام می دهد و نتیجه را باز میگرداند.

۵

all(A)

مشخص می کند که آیا همه عناصر آرایه A مقدار غیر صفر و یا true دارند یا خیر.

۶

false

۰ منطقی (false)

۷

false(n)

بررسی می کند که آیا مقدار ورودی یک ماتریس n در n از صفر های منطقی است یا خیر.

۸

false(m, n)

بررسی می کند که آیا مقدار ورودی یک ماتریس m در n از صفر های منطقی است یا خیر.

۹

ind = find(X, k)

ind = find(X, k, ‘first’)

اندیس اولین مورد از K موجود در X را باز میگرداند.

۱۰

ind = find(X, k, ‘last’)

اندیس آخرین مورد از K موجود در X را باز میگرداند.

۱۱

islogical(A)

اگر آرایه ورودی یک آرایه منطقی باشد، مقدار true و در غیر این صورت مقدار false باز میگرداند. همچنین اگر A یک نمونه از کلاسی باشد که از یک کلاسی منطقی مشتق شده باشد،  مقدار true باز میگرداند.

۱۲

logical(A)

مقادیر عددی را به مقادیر منطقی تبدیل می کند.

۱۳

true

۱ منطقی (true)

۱۴

true(n)

بررسی می کند که آیا مقدار ورودی یک ماتریس n در n از یک های منطقی است یا خیر.

۱۵

true(m, n)

بررسی می کند که آیا مقدار ورودی یک ماتریس m در n از یک های منطقی است یا خیر.

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است