ماتریس در زبان متلب – آموزش متلب

  • دوشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۹
  • بازدید ۲۳۶ نفر

ماتریس در زبان متلب   آموزش متلب

ماتریس در زبان متلب

ماتریس یک آرایه دو بعدی از اعداد است. در متلب برای ایجاد یک ماتریس باید مقادیر هر سطر را با کاما و یا فضای خالی جدا کرده و برای مشخص کردن انتهای سطر از (;) استفاده کنید. برای درک بهتر در مثال زیر یک ماتریس ۴ در ۵ ایجاد میکنیم:

زمانی که کد فوق اجرا شود، خروجی زیر را تولید خواهد کرد:

دسترسی به عناصر ماتریس

به منظور دسترسی به عنصری که در سطر mام و ستون nام ماتریس mx قرار دارد به شکل زیر عمل میکنیم:

برای مثال برای دسترسی به عنصری که در سطر دوم و ستون پنجم قرار دارد به شکل زیر عمل میکنیم:

خروجی:

برای دسترسی به کل عناصر موجود در ستون mام از A(:,m) استفاده می کنیم. مثال:

خروجی:

همچنین برای دسترسی به بخشی از عناصر ماتریس مانند نمونه زیر عمل می کنیم:

در مثال زیر عناصر موجود در ستون دوم تا ستون سوم گرفته می شوند:

خروجی:

مثال دیگر برای گرفتن زیر مجموعه ای از یک ماتریس:

خروجی:

حذف سطر یا ستون از ماتریس

شما می توانید کل یک سطر یا ستون را با اختصاص داد [ ] (آرایه خالی) از ماتریس حذف کنید. در مثال زیر سطر چهارم ماتریس a را حذف می کنیم:

خروجی:

مثال دیگر که در آن ستون پنجم از ماتریس a را حذف می کنیم:

خروجی:

در مثال زیر یک ماتریس ۳ در ۳ به نام m ایجاد کرده و سپس سطرهای دوم و سوم این ماتریس را دوبار کپی می کنیم تا یک ماتریس جدید ۴ در ۳ ایجاد شود:

خروجی:

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است