عملگرها در زبان متلب – آموزش متلب

 • پنجشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۹
 • بازدید ۱,۰۸۳ نفر

تصویر matlab-operators_4275 عملگرها در زبان متلب - آموزش متلب

عملگرها در زبان متلب

عملگرها نمادهایی هستن که به کامپایلر می گویند تا یک عملیات ریاضی خاص (مثلا جمع، تفریق) و یا یک عملیات منطقی را انجام دهد. زبان برنامه نویسی MATLAB به منظور انجام عملیات ها بر روی کل ماتریس و آرایه ها طراحی شده است. بنابراین عملگرها در متلب هم بر روی داده های اسکالر و هم داده های غیر اسکالر کار می کنند. متلب از عملگرهای زیر پشتیبانی می کند:

 • عملگرهای ریاضی
 • عملگرهای رابطه ای
 • عملگرهای منطقی
 • عملگرهای بیتی
 • عملگرهای مجموعه ای

عملگرهای ریاضی

 در متلب دو نوع از عملگر ریاضی وجود دارد که در زیر مشاهده می کنید

 • عملگرهای ریاضی ماتریسی
 • عملگراهای ریاضی آرایه ای

در نوع ماتریسی، عملیات مانند جبر خطی انجام می شود و در نوع دوم عملیات به صورت مولفه به مولفه صورت می گیرد.  برای تشخیص نوع ماتریسی از نوع آرایه ای از نقطه (.) استفاده می شود. با این حال عملگر جمع و تفریق برای هر دو مشابه است. در جدول زیر می توانید عملگرهای ریاضی موجود در متلب را به همراه توضیح مختصری مشاهده کنید.

ردیفتوضیحات
1

+

عملگر جمع. A+B مقدار ذخیره شده در متغیر A و B را با هم جمع می کند.

2

عملگر تفریق. A-B مقدار ذخیره شده در متغیر A و B را با هم تفریق می کند.

3

*

عملگر ضرب. در ضرب دو ماتریس باید تعداد ستون های ماتریس A با تعداد سطرهای ماتریس B برابر باشد.

4

.*

عملگر ضرب آرایه. مثال:

A.*B

5

/

عملگر تقسیم صحیح. مثال:

A/B

6

./

عملگر تقسیم صحیح آرایه. مثال:

A./B

7

\

عملگر تقسیم اعشاری. مثال:

A\B

8

.\

عملگر تقسیم اعشاری آرایه ای. مثال:

A.\B

9

^

عملگر توان. مثال:

X^p

10

.^

عملگر توان آرایه ای. مثال:

A.^B

11

ترانهاده ماتریس.

12

.’

ترانهاده آرایه ای.

عملگرهای رابطه ای

عملگرهای رابطه ای می توانند هم بر روی مقادیر اسکالر و هم مقادیر غیر اسکالر کار کنند. عملگرهای رابطه ای به منظور مقایسه دو متغیر و یا دو آرایه مورد استفاده قرار می گیرند. این عملگرها در صورتی که نتیجه کار درست باشد مقدار یک و در غیر این صورت مقدار صفر باز میگردانند. در جدول زیر می توانید عملگرهای رابطه ای موجود در زبان متلب را مشاهده کنید.

ردیف

توضیحات

1

<

کوچکتر از

2

<=

کوچکتر یا مساوی

3

>

بزرگتر از

4

>=

بزرگتر یا مساوی

5

==

مساوی

6

~=

نامساوی

عملگرهای منطقی

در زبان برنامه نویسی متلب دو نوع عملگر منطقی وجود دارد که در زیر مشاهده می کنید:

 • Element-wise: این عملگرها بر روی عناصر متناظر آرایه های منطقی عمل می کنند. نمادهای &، | و ~ نشان دهنده عملگرهای AND، OR و NOT منطقی هستند.
 • Short-circuit: این عملگرها بر روی مقادیر اسکالر و عبارات منطقی عمل می کنند. نمادهای && و || نشان دهنده عملگرهای AND و OR منطقی هستند.

عملگرهای بیتی

عملگرهای بیتی بر روی بیت ها عمل می کنند. در زیر می توانید جدول درستی مربوط به عملگرهای &، | و ^ را مشاهده کنید.

pqp & qp | qp ^ q
00000
01011
11110
10011

فرض کنید متغیر A مقدار 60 و متغیر B مقدار 13 را ذخیره کرده است. حال در فرمت باینری مقدار آنها به صورت زیر خواهد بود.

متلب توابع مختلفی را به منظور کار بر روی بیت ها ارائه می دهد که در جدول زیر می توانید آن ها را مشاهده کنید.

تابعتوضیحات
bitand(a, b)عمل AND بیتی بین دو مقدار a و b
bitcmp(a)عملگر بیتی متمم مقدار a
bitget(a,pos)برای گرفتن بیت موجود در موقعیت مشخص شده در یک آرایه عدد صحیح
bitor(a, b)عمل OR بیتی بین دو مقدار a و b
bitset(a, pos)تنظیم یک بیت در موقعیت مشخص شده
bitshift(a, k)مقدار a را به اندازه k به سمت چپ شیف می دهد که با ضرب 2 هر ارز است.
bitxor(a, b)عمل XOR بیتی بین دو مقدار a و b
swapbytesتعویض ترتیب بایت

عملگرهای مجموعه ای

در زبان متلب توابع مختلفی به منظور انجام عملیات بر روی مجموعه ها وجود دارد که در جدول زیر می توانید تعدادی از توابع پر استفاده را مشاهده کنید.

ردیف

توضیحات

1

intersect(A,B)

اشتراک دو آرایه. مقادیر مشترک بین آرایه A و B را به صورت مرتب شده باز میگرداند.

2

intersect(A,B,’rows’)

سطرهای مشترک بین آرایه A و B را به صورت مرتب شده باز میگرداند.

3

ismember(A,B)

آرایه ای با اندازه A باز میگرداند که برای مقادیری که در B وجود داشته اند مقدار 1 و مقادیری که وجود نداشته اند مقدار 0.

4

ismember(A,B,’rows’)

سطرهای مشترک بین دو آرایه A و B را به صورت یک آرایه باز میگرداند.

5

issorted(A)

اگر مقادیر آرایه A به صورت مرتب شده باشند، مقدار 1 و در غیر این صورت مقدار 0 باز میگرداند.

6

issorted(A, ‘rows’)

اگر سطرهای ماتریس دو بعدی A به صورت مرتب شده باشند، مقدار یک و در غیر این صورت صفر باز میگرداند.

7

setdiff(A,B)

تفاضل دو آرایه. مقادیری از A که در B وجود ندارند را باز میگرداند.

8

setdiff(A,B,’rows’)

سطرهایی از A در B وجود ندارند را به صورت مرتب شده باز میگرداند.

9

setxor

اجتماع منهای اشتراک را باز میگرداند.

10

union

اجتماع دو آرایه را باز میگرداند.

11

Unique

مقادیر یکتا در آرایه را باز میگرداند.

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است