مشخصات

زبان

بانک اطلاعاتی

فایل ها

توضیحات

m فایل متلب ، تصاویر برای تست برنامه ، داکیومنت ۷ صفحه ای فارسی در فایل word برای تشرح قطعه بندی تصویر و توضیح کدها ، فیلم نحوره اجرا دارد

۱۲۰,۰۰۰ تـــــومان

مطالب مرتبط

جداسازی سنگ ها و شن و ماسه از یکدیگر در تصاویر با الگوریتم خوشه بندی FCM در متلب

  • جمعه ۳۰ فروردین ۱۳۹۸
  • بازدید ۲,۰۳۲ نفر

تصویر separation-rocks-sand-image-fcm-matlab_2792_2 جداسازی سنگ ها و شن و ماسه از یکدیگر در تصاویر با الگوریتم خوشه بندی FCM در متلب

جداسازی سنگ ها و شن و ماسه از یکدیگر با الگوریتم FCM در MATLAB

در این بخش پروژه جداسازی سنگ ها و شن و ماسه از یکدیگر در تصاویر با الگوریتم خوشه بندی FCM را در نرم افزار MATLAB به همراه توضیح کدها و فیلم نحوه اجرا آماده کردیم که در ادامه به معرفی این پروژه پردازش تصویر و بینایی ماشین پرداخته و فیلم و تصاویری از خروجی ها قرار داده شده است.

معرفی پروژه

در این پروژه الگوریتم خوشه بندی FCM یا الگوریتم خوشه بندی C میانگین فازی (Fuzzy C-means Clustering) برای جداسازی سنگ ها و شن و ماسه از یکدیگر در تصاویر مورد استفاده قرار گرفته که بخش های مهم کدها نیز به زبان فارسی تشریح شده است. همانطور که در تصاویر زیر مشاهده می شود، جداسازی سنگ ها و شن و ماسه ها از همدیگر انجام گرفته است. این جداسازی در سه سطح بر روی سنگ ها صورت گرفته و تعداد آنها نیز بر روی تصاویر نوشته می شود. البته در یکی از نتایج نسبت ابعاد یک سنگ یا ماسه به نسبت کل تصویر تعیین می گردد.

قطعه بندی تصویر (Image Segmentation)

قطعه بندی تصویر یا ﺑﺨﺶ ﺑﻨﺪی ﺗﺼﻮﯾﺮ (Image Segmentation) اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ و ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از تجزیه و تحلیل ﺗﺼﻮﯾﺮ است ﮐﻪ هدف آن اﺳﺘﺨﺮاج ویژگی های ﺗﺼﻮﯾﺮ مثل ﻟﺒﻪ ﻫﺎ، ﻧﻤﺎ ﻫﺎ و ﻫﻮﯾﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻧﻮاﺣﯽ است که بوسیله ﺗﻮﺻﯿﻒ، ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻫﺎی ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه را به منظور ﮐﺎﻫﺶ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ جهت ﭘﺮدازش ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻧﻮاﺣﯽ آﻣﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. نتیجه قطعه بندی ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ توجهی بر روی دﻗﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی تصویر مورد نظر ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. قطعه بندی تصویر، ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺗﺼﻮﯾﺮ را ﺑﻪ اﺟﺰای اﺻﻠﯽ و اﺳﺘﺨﺮاج قسمت های ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ اﺷﯿﺎ، ﺷﺮح می کند. بخش بندی یا قطعه بندی تصویر یکی از مشکل ترین مباحث در پردازش تصویر می باشد که در موفقیت عمل تجزیه و تحلیل تصویر نیز بسیار موثر و پراهمیت است.

روش های قطعه بندی تصویر

روش ها و الگوریتم های مختلف برای قطعه بندی تصویر وجود دارد که می توان آنها را به دو دسته روش های مبتنی بر هیستوگرام (Histogram-based) و روش های مبتنی بر خوشه بندی (Clustering-based) تقسیم کرد. هر یک از این دو روش نیز دارای زیر مجموعه هایی می باشند. در روش های مبتنی بر هیستوگرام (Histogram-based)، قطعه بندی تصاویر براساس توزیع پیکسل ها انجام می شود. اصلی ترین قدم در این روش ها، پیدا کردن سطح آستانه ای مناسب به جهت اعمال به تصویر است. همچنین در روش های مبتنی بر خوشه بندی (Clustering-based) برای گروه بندی نمودن داده ها، از شباهت ها و روابط موجود در میان آنها استفاده می شود. در این روش ها داده ها طوری گروه بندی می شوند تا داده هایی که در داخل یک بخش یا خوشه قرار می گیرند، بیشترین شباهت به هم را داشته باشند.

 


تصویر 1
تصویر 2
تصویر 3
تصویر 4
تصویر 5
باکس دانلود
شناسه:
۲۷۹۲
توضیحات:
m فایل متلب ، تصاویر برای تست برنامه ، داکیومنت ۷ صفحه ای فارسی در فایل word برای تشرح قطعه بندی تصویر و توضیح کدها ، فیلم نحوره اجرا دارد
قیمت:
۱۲۰,۰۰۰ تـــــومان
ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است