کتاب سیگنال ها و سیستم ها اپنهایم با حل تمرینات به صورت PDF فارسی

 • چهارشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۶
 • بازدید ۱۶,۴۱۸ نفر

تصویر signals-systems-oppenheim_88 کتاب سیگنال ها و سیستم ها اپنهایم با حل تمرینات به صورت PDF فارسی

کتاب سیگنال ها و سیستم ها اپنهایم

در این بخش ترجمه کتاب سیگنال ها و سیستم ها اپنهایم به همراه حل مسائل نوشته محمود دیانی را که منبع خوبی برای پردازش سیگنال می باشد در قالب PDF و در 7 فصل آماده کرده ایم که در ادامه می توانید توضیحاتی از مقدمه این کتاب را مشاهده و آن را به رایگان دانلود کنید.

سیگنال ها و سیستم ها

سیگنال یک پدیده فیزیکی است که تابعی از یک متغیر مستقل می باشد و سیستم، مجموعه منظمی که امکان یک یا مجموعه ای از سیگنال ورودی و سیگنال خروجی را دارا باشد. سیگنال های ورودی و خروجی به سیستم را می توانیم به عنوان محرک ها و واکنش یا رفتار سیستم نسبت به آن محرک ها در نظر بگریم. مهندسین و محققین سعی دارن تا نحوه کار سیستم های مختلف را درک کنند تا بتوانند به اهداف مختلفی دست یابند که یکی از این اهداف این است که بتوان با داشتن سیگنال خروجی برای مدتی معلوم، به پیش بینی سیگنال خروجی در آینده بپردازند.

به عنوان مثال در علوم و تکنولوژی: مخابرات، ماهواره، پزشکی، پردازش تصویر و پردازش صوت، کشاورزی، مکانیک، و حتی در اقتصاد نیز می تواند کاربرد های مختلفی از مفاهیم سیگنال و سیستم را، برلی دستیابی به اهداف فوق، یافت.

سرفصل های کتاب سیگنال ها و سیستم ها اپنهایم

فصل اول: آشنایی با سیگنال ها و سیستم ها

 • مقدمه
 • تعریف سیگنال
 • انواع سیگنال
 • سیگنال پیوسته زمانی
 • سیگنال گسسته زمانی
 • سیگنال دیجیتال
 • سیگنال پیوسته زمانی مهم
 • سیگنال نمائی مختلط
 • سیگنال سینوسی
 • سیگنال پله واحد
 • سیگنال ضربه واحد
 • سیگنال نمائی سینوسی
 • برخی سیگنال های گسسته زمانی مهم
 • دنباله پله واحد
 • دنباله ضربه واحد
 • دنباله نمائی مختلط
 • دنباله سینوسی
 • تبدیل متغیر مستقل
 • مقیاس بندی
 • انعکاس حول مبدا
 • انتقال
 • تبدیل متغیر مستقل در حالت کلی
 • تعاریف مشترک در مورد سیگنال ها
 • سیگنال زوج فرد
 • سیگنال متناوب
 • اپراتور مقدار متوسط
 • سیستم و تعریف آن
 • تقسیم بندی سیستم ها
 • اتصالات سیستم ها
 • خواص سیستم ها
 • سیستم با و بدون حافظه
 • سیستم متسقل از زمان و تابع زمان
 • سیستم پایدار و ناپایدار
 • سیستم خطی و غیر خطی
 • عکس پذیری و سیستم معکوس یا وارون
 • علیت و سیستم علی
 • چند مثال حل شده
 • خلاصه
 • مسائل

فصل دوم: تحلیل سیستم های خطی نامتغیر با زمان در حوزه زمان

 • مقدمه
 • بسط سیگنال بر حسب توابع ضربه
 • بسط سیگنال گسسته زمان برحسب توابع ضربه
 • بسط سیگنال پیوسته زمانی برحسب توابع ضربه
 • جمع کانولوشن در سیستم LTI
 • خواص جمع کانولوشن
 • انتگرال کانولوشن برای سیستم های LTI پیوسته زمانی
 • بررسی برخی خواص سیسم LTI با استفاده از پاسخ ضربه
 • علیت سیستم LTI
 • پایداری سیستم LTI
 • پاسخ پله سیستم های LTI
 • توصیف سیستم های LTI پیوسته زمان با استفاده از معادله دیفرانسیل با ضرایب ثابت
 • حالت استراحت اولیه
 • تشریح سیستم های LTI گسسته زمانی با استفاده از معادلات تفاضلی
 • نمایش معادلات دیفرانسیل به صورت نمودار جعبه ای
 • نمایش معادلات تفاضلی به کمک نمودار جعبه ای
 • خلاصه
 • مسائل

فصل سوم: تبدیل فوریه پیوسته زمان

 • مقدمه
 • تقسیم بندی سیگنال ها از نظر توان و انرژی
 • فضای سیگنال
 • ضرب داخلی دو سیگنال
 • اندازه سیگنال
 • سیگنال یکه
 • سیگنال های متعامد یکه
 • سوره فوریه
 • تعریف سیگنال از روی سری فوریه
 • شرایط وجود سری فوریه
 • تبدیل فوریه
 • تبدیل فوریه بعنوان تعمیمی از سری فوریه
 • تبدیل معکوس فوریه
 • محاسبه ضرایب سری فوریه سیگنال متناوب از روی تبدیل فوریه سیگنال غیر متناوب
 • همگرایی تبدیل فوریه
 • خواص تبدیل فوریه
 • خطی بودن تبدیل فوریه
 • تقارن تبدیل فوریه
 • خاصیت دوگانی
 • رابطه پارسوال
 • انتقال در حوزه زمان
 • مشتق گیری در حوزه زمان
 • انتگرال گیری در حوزه زمان
 • مقیاس بندی زمانی
 • انتقال در حوزه فرکانس
 • مشتق گیری در حوزه فرکانس
 • انتگرال گیری در حوزه فرکانس
 • تبدیل فوریه سیگنال های متناوب
 • مدولاسیون
 • نمونه برداری بعنوان مثالی از مدولاسیون
 • خاصیت کانولوشن
 • رسم بود
 • سیستم های مرتبه اول و دوم
 • رسم بود سیستم های مرتبه اول
 • تفکیک سیستم های مراتب بالاتر به سیستم های مراتب پائیین تر
 • چگالی طیفی انرژی و توان
 • خلاصه
 • مسائل

فصل چهارم: تبدیل فوریه گسسته زمان

 • توابع ویژه سیستم های LTI گسسته زمان
 • نمایش دنباله های متناوب
 • ترکیب خطی نمایی های مختلط
 • تعیین سری فوریه دنباله های متناوب
 • دنباله های غیر متناوب-تبدیل فوریه گسسته زمان (DTFT)
 • دنباله های متناوب و تبدیل فوریه گسسته زمانی
 • ضرایب سری فوریه به عنوان نمونه های تبدیل فوریه در یک دوره تناوب
 • تبدیل فوریه برای دنباله های متناوب
 • خواص تبدیل فوریه گسسته زمان
 • تناوبی بودن تبدیل فوریه گسسته زمان
 • خطی بودن
 • تقارن
 • انتقال در حوزه زمان و فرکانس
 • تفاضل و مجموع
 • مقیاس بندی در حوزه زمان و فرکانس
 • مشتق گیری در حوزه فرکانس
 • قضیه پارسوال
 • خاصیت کانولوشن
 • کانولوشن تناوبی
 • تبدیل فوریه گسسته DFT
 • خاصیت مدولاسیون
 • خواص دوگانی
 • نمایش تبدیل فوریه گسسته زمانی DTFT به صورت قطبی
 • تابع انتقال سیستم هایی که بوسیله معادله تفاضلی با ضرایب ثابت توصیف می گردند
 • محاسبه پاسخ ضربه و تابع انتقال
 • نمایش سیستم LTI گسسته زمان به کمک بلوک های اساسی
 • پاسخ ضربه و پله سیستم های LTI گسسته زمان مرتبه اول و دوم
 • پاسخ ضربه و پله سیستم مرتبه اول
 • پاسخ ضربه و پله سیستم های مرتبه دوم
 • خلاصه

فصل پنجم: نظریه نمونه برداری

 • نمونه برداری باقطار ضربه از سیگنال های باند محدود
 • نمونه برداری به کمک مدار نگه دارنده مرتبه صفر
 • نمونه برداری بوسیله پالس
 • درون یابی یا بازسازی سیگنال از روی نمونه های برداشته شده
 • اثر تداخل
 • نمونه برداری در حوضه فرکانس
 • پردازش گسسته زمانی بر روی سیگنال های پیوسته زمانی

فصل ششم: تبدیل لاپلاس

 • تبدیل لاپلاس
 • خواص ناحیه همگرایی برای تبدیلات لاپلاس
 • معکوس تبدیل لاپلاس
 • خواص تبدیل لاپلاس
 • انتقال در حوزه زمان
 • انتقال در حوزه s
 • مقیاس بندی در حوزه زمان
 • خاصیت کانولوشن
 • مشتق گیری در حوزه زمان
 • مشتق گیری در حوزه s
 • انتگرال گیری در حوزه زمان
 • تئوری مقادیر اولیه و نهایی
 • تبدیل لاپلاس سیستم معکوس
 • بررسی خواص سیستم های خطی مشخص شده با معادلات دیفرانسیل خطی با ضرایب ثابت
 • اتصال سیستم ها
 • مثال های حل شده

فصل هفتم: تبدیل Z

 • تعریف تبدیل z
 • ناحیه همگرایی تبدیل z
 • تبدیل معکوس z
 • خواص تبدیل z
 • خطی بودن
 • انتقال در حوزه زمان
 • انتقال در حوزه فرکانس
 • معکوس کردن در حوزه زمان
 • خاصیت کانولوشن
 • مشتق گیری در حوزه z
 • تئوری مقدار اولیه
 • تحلیل سیستم های LTI به کمک تبدیل z
 • نمایش سیستم با معادلات تفاضلی با ضرائب ثابت
 • تبدیل سیستم های پیوسته زمان به گسسته زمان
 • تبدیل ضربه
 • تبدیل دو جهته
 • سیستم های چند ورودی و چند خروجی
 • مثال های حل شده
 

باکس دانلود
شناسه:
۸۸
صفحات:
۴۸۷
زبان:
فارسی
فرمت فایل:
PDF
اندازه فایل:
۱۵.۶ مگابایت
کتاب های مرتبط
ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۹ مورد)
 1. تصویر آواتار کاربر 0
  ملیکا یزدی دوشنبه , 20 شهریور

  ممنون از لینک دانلود کتاب آیا شما کتاب سیگنال ها و سیستم ها اپنهایم رو هم اگه بخواهیم برامون خوده کتاب رو می تونید بفرستید؟

  • تصویر آواتار کاربر 1
   یعثوب سیفی زادهدوشنبه , 20 شهریور

   متاسفانه کتاب رو به صورت فیزیکی نمی فروشیم باید از سایت های که مخصوص فروش کتاب های مهندسی هستند آنلاین سفارش بدین تا ارسال کنند

 2. تصویر آواتار کاربر 0
  مهدی منظوری یکشنبه , 15 بهمن

  خیلی ممنون از زحماتتون کتاب خوب و پر محتوایی بود تشکر

 3. تصویر آواتار کاربر 0
  سبحان پنجشنبه , 10 اسفند

  سلام واقعا سپاسگزارم از این روح بزرگتون... اگه کتاب فارسی پردازش سیگنال های گسسته در زمان ترجمه محمود دیانی هر دو جلد به همراه حل المسایل رو به ایمیلم ارسال کنید لطف فراوان کردید... در هر صورت مورد عنایت پروردگار باشید..

 4. تصویر آواتار کاربر 0
  ابراهیم زاکری سه شنبه , 29 خرداد

  سلام دوستان دستتون درد نکنه کتاب خیلی پر محتوایی بود خدا قوتتون بده .

 5. تصویر آواتار کاربر 0
  p جمعه , 26 مرداد

  واقعا ممنوم از لطف شما، دنبال حل تمرینات اپنهایم بودم.

 6. تصویر آواتار کاربر 0
  MAHDI HACK ASTARA سه شنبه , 26 مهر

  حقيقت براي يه سايبري زياد دخيل نيس ولي براي برنامه نويس بايد بگم خيلي كاربردي ه و خوشحالم كه از سايت شما فايل كتاب را دانلود ميكنم

 7. تصویر آواتار کاربر 0
  مجید پنجشنبه , 17 آذر

  سپاس از شما بابت به اشتراک گذاری مطالبتون

 8. تصویر آواتار کاربر 0
  سینا مصطفائی سه شنبه , 9 آبان

  سلام حل المسائل با تمرین ها فرق داره!