مشخصات

زبان

بانک اطلاعاتی

فایل ها

توضیحات

شامل slx فایل سیمولینک ، گزارش کار ۸ صفحه ای در ورد و فیلم نحوه اجرا می باشد

۷۵,۰۰۰ تـــــومان

مطالب مرتبط

شبیه سازی یکسو کننده تمام موج با پل دیودی در سیمولینک MATLAB

شبیه سازی یکسو کننده تمام موج با پل دیودی در سیمولینک MATLAB

شبیه سازی یکسو کننده تمام موج با پل دیودی در متلب

در این بخش پروژه مدل سازی و شبیه سازی یکسو کننده تمام موج با پل دیودی در سیمولینک MATLAB به همراه گزارش کار آماده کرده ایم که در ادامه توضیحات معرفی پروژه ارائه شده و فیلم و تصاویر خروجی پروژه در محیط Simulink قرار داده شده است.

معرفی پروژه

در این پروژه مدل سازی و شبیه سازی یکسو کننده تمام موج ارایه شده است. در اینجا فرض بر این است که یک منبع سیگنال ولتاژ AC موجود بوده و از یک پل دیودی برای یکسو نمودن ولتاژ آن استفاده می شود. در مرحله نخست از یک بار مقاومتی خالص استفاده شده و با استفاده از سنسورهای ولتاژ و جریان متغیرهای مقاومت اندازه گیری و نمایش داده می شود. در گام دوم یک خازن به صورت موازی با بار مقاومتی در نظر گرفته می شود. همانطور که نتایج نشان می دهد، وجود خازن سبب نزدیک شدن رفتار سیگنال های ولتاژ و جریان به سیگنال DC می گردد. فرایند یاد شده در محیط سیمولینک نرم افزار MATLAB اجرا شده است. چگونگی تنظیم پارامترهای مدل شبیه سازی نیز در گزارش کار پروژه توضیح داده شده است.

مدار یکسو کننده با بار مقاومتی

مدل سیمولینک مدار یکسوساز با بار مقاومتی در شکل زیر نشان داده شده است. اجزای اصلی این مدار عبارتند از منبع ولتاژ AC، چهار عدد دیود، بار مقاومتی، مرجع (زمین) الکتریکی، سنسورهای ولتاژ و جریان و نمایشگرهای متلب. دیودها بصورت یک پل نقش اصلی را در یکسوسازی جریان و ولتاژ مدار دارند. با دو بار کلیک نمودن روی هر یک از عناصر مدل مورد اشاره در شکل زیر، امکان تعریف پارامترهای مربوطه وجود دارد. بنابراین می توان یک مدل را بارها و بارها به ازای مقادیر مختلف پارامترهای مورد نظر اجرا نمود و به بررسی نتایج حاصل پرداخت.

شبیه سازی یکسو کننده تمام موج با پل دیودی در سیمولینک MATLAB

شکل ۱ – مدار یکسوساز با بار مقاومتی

به عنوان نمونه با دو بار کلیک نمودن روی منبع تغذیه بلوک تنظیم پارامترهای مربوطه بصورت شکل (۲) نمایش داده می شود. همانطور که در شکل (۲) نشان داده شده است، مقدار ولتاژ ۲۲۰ ولت، فرکانس ۵۰ هرتز و جابجایی فاز صفر در نظر گرفته شده است. با دو بار کلیک نمودن روی یکی از دیودها، بلوک تنظیم پارامترهای مربوطه بصورت شکل (۳) نمایش داده خواهد شد.

شبیه سازی یکسو کننده تمام موج با پل دیودی در سیمولینک MATLAB

شکل ۲ – بلوک تنظیم پارامترهای منبع تغذیه

شبیه سازی یکسو کننده تمام موج با پل دیودی در سیمولینک MATLAB

شکل ۳ – بلوک تنظیم پارامترهای دیود

همانطور که مشاهده می‏شود دیود دارای ۳ پارامتر اصلی شامل افت ولتاژ در مسیر مستقیم، مقدار مقاومت در شرایط باز بودن و میزان رسانایی در شرایط بسته بودن می‏باشد. این پلرامترها به ترتیب ۶/۰، ۳/۰ و ۰۱/۰ میکرو مهو (واحد رسانایی) در نظر گرفته شده است. با دو بار کلیک بر روی مقاومت، بلوک مربوطه باز می شود. تنها مقدار مورد نیاز در این حالت میزان مقاومت است که برابر با ۱۰۰۰ اهم در نظر گرفته شده است. اکنون نیاز به تنظیم پارامترهای شبیهه سازی قبل از اجرای برنامه می باشد. برای این منظور از منوی simulation عبارت model configuration parameters را انتخاب می کنیم. در نتیجه پنجره نشان داده شده در شکل (۴) نمایش داده خواهد شد.

شبیه سازی یکسو کننده تمام موج با پل دیودی در سیمولینک MATLAB

شکل ۴ – پنجره تنظیم پارامترهای شبیه سازی

با توجه به شکل فوق، زمان شروع و پایان شبیه ‏سازی ۰ و ۰۵/۰ ثانیه (با توجه به فرکانس سیگنال منبع تغذیه) در نظر گرفته شده است. همچنین از روش رانگ کوتا مرتبه چهارم (RK4) با گام زمانی ۱۰ میکروثانیه برای حل معادلات استفاده شده است. اکنون نوبت به اجرای شبیه سازی می رسد. با اجرای مدل یاد شده مقادیر ولتاژ دو سر و جریان عبوری از مقاومت به صورت شکل‏های (۵) و (۶) می باشد. همانطور که از این شکل ها مشخص است سیگنال ورودی کاملا یکسو شده و مقادیر ولتاژ و جریان فقط در جهت مثبت مقدار دارند. همچنین مقدار حداکثر جریان با توجه به مقدار ولتاژ (۲۲۰ ولت) و مقدار مقاومت (۱۰۰۰ اهم) به درستی برابر با ۲۲/۰ آمپر (۲۲۰/۱۰۰۰) شده است.

شبیه سازی یکسو کننده تمام موج با پل دیودی در سیمولینک MATLAB

شکل ۵ – اختلاف ولتاژ دو سر مقاومت

شبیه سازی یکسو کننده تمام موج با پل دیودی در سیمولینک MATLAB

شکل ۶ – جریان عبوری از مقاومت

مدار یکسو کننده با بار مقاومتی و خازنی

یک روش مرسوم برای نزدیک نمودن خروجی یکسوکننده به سیگنال DC استفاده از خازن در خروجی مدار است. در شکل (۷) مدار یکسوکننده با اضافه شدن خازن نمایش داده شده است. ظرفیت خازن برابر با ۵ میکروفاراد در نظر گرفته شده است. همانند دیگر پارامترهای مدار امکان تغییر دادن ظرفیت خازن و بررسی تاثیر آن بر عملکرد مدار وجود دارد. به ازای شرایط بیان شده (R=1000 ohm, C=5e-6 F) منحنی های ولتاژ و جریان به ترتیب در شکل های (۸) و (۹) نمایش داده شده است. همانطور که مشاهده می شود سیگنال های خروجی تا حد زیادی مشابه با سیگنال DC شده اند.

شبیه سازی یکسو کننده تمام موج با پل دیودی در سیمولینک MATLAB

شکل ۷ – مدار یکسوساز با اضافه شدن خازن

شبیه سازی یکسو کننده تمام موج با پل دیودی در سیمولینک MATLAB

شکل ۸ – اختلاف ولتاژ دو سر مقاومت با اضافه شدن خازن

شبیه سازی یکسو کننده تمام موج با پل دیودی در سیمولینک MATLAB

شکل ۹ – جریان عبوری از مقاومت با اضافه شدن خازن

 


تصویر 1
تصویر 2
تصویر 3
تصویر 4
تصویر 5
تصویر 6
باکس دانلود
شناسه:
۵۴۴۳
توضیحات:
شامل slx فایل سیمولینک ، گزارش کار ۸ صفحه ای در ورد و فیلم نحوه اجرا می باشد
قیمت:
۷۵,۰۰۰ تـــــومان
ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است