مخابرات چیست – گیرنده های رادیویی

مخابرات چیست   گیرنده های رادیویی

مخابرات چیست

ارسال پیام از یک نقطه به نقطه دیگر را مخابرات می نامند. هر نوع خبر و اطلاع را پیام می گویند. پیام می تواند گزارش های خبری، اقتصادی، سیاسی، نظامی، ترافیک، اطلاعات هواشناسی، امداد و یا موسیقی از مراکز رادیو و تلویزیون باشد. پیام را نمی توان مستقیما به نقاط دور فرستاد، بلکه باید توسط مبدل هایی پیام های صوتی و تصویری را به پیام های قابل ارسال تبدیل کرد. در شکل زیر نمونه ای از سیستم ارتباطی در عصر حاضر نمایش داده شده است.

مخابرات چیست   گیرنده های رادیویی

شکل نمونه ای از سیستم مخابراتی امروزی

در سیستم های مخابراتی مانند مراکز رادیو و تلویزیونی، مخابرات دریایی، نظامی، هوایی، امداد و پلیس از وسایل ارتباطی بی سیم استفاده می شود. در شکل زیر یک دستگاه فرستنده بی سیم رادیویی را مشاهده می کنید. این دستگاه شامل میکروفون، فرستنده رادیویی و آنتن است. دستگاه فرستنده رادیویی پیام را پس از تبدیل به سیگنال رادیویی ارسال می کند.

مخابرات چیست   گیرنده های رادیویی

شکل یک نمونه فرستنده رادیویی

در شکل زیر یک گیرنده رادیویی بی سیم نشان داده شده است. ورودی گیرنده رادیویی صوتی، آنتن و خروجی آن بلندگو است. گیرنده رادیویی، وظیفه دریافت سیگنال رادیویی فرستنده، تبدیل آن به پیام و پخش آن از بلندگو را به عهده دارد.

مخابرات چیست   گیرنده های رادیویی

شکل یک نمونه گیرنده رادیویی

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است