سلام. من یک شبکه عصبی mlp را train کردم و همان طور که خودتان درجریان هستید در انتهای train کردن یک object با نام net تولید می شود که میتونیم برای کاربردمان ازش استفاده کنیم.اما حوزه استفاده من از شبکه عصبی train شده در محیط simulink متلب هست.در واقع یک function block در سیمولینک دارم که تصمیمات منطقی اش را بر اساس مقادیری که شبکه train شده میدهد اتخاذ میکند.سوالم اینجاست که net یا شبکه عصبی را چه جوری در سیمولینک متلب استفاده کنم؟