چگونه م یتوانم با اعمال دیتای ورودی به libsvm خروجی کلاس بندی و رگراسیون را مشاهده کنم؟