باسلام
من مقادیر x و y منحنی رو به صورت بردار به نرم افزار دادم،ولی این خطای not enough input arguments رو دریافت میکنم.مقادیر x y هم هم اندازه ان
acc={9.0E-4 0.001 0.0025 0.005 0.01 0.025 0.05 0.075 0.1 0.15 0.2 0.3 0.4 0.5 0.75 1.0 1.5 2.0 3.0 3.5};
PX={1.0 1.0 0.9999999999 0.9999997733 0.9999406686 0.9764628 0.8121747786 0.6322697228 0.4924713141 0.2817915664 0.1672151072 0.07203863989 0.03918379175
0.02482983906 0.009492748721 0.003314654696 5.973637504E-4 1.505761059E-4 1.763589685E-5 6.354968122E-6};
plot(acc,PX)