سلام. یه ماتریس متقارن تصادفی با درایه های صفر و یک که در هر سطر و ستون آن فقط یک یک وجود داشته باشد چگونه تعریف می گردد؟