سلام
در صورتی که کی فولد ده باشه دقت هر فولد رو چطوری بدست بیارم