سلام دوستان
با توابع تشخیص تصویر کار کرده ام. اما تعیین جهت برداری اشیا را نمیدانم چگونه تعریف کنم
چه مطالبی نیاز هست و از کجا