§ در رابطه با توابع tofloat و Paddedsize و کاربرد آنها در فیلترینگ تصویر در حوزه فرکانس بررسی کنید.