با سلام لطفا اگر کسی پاسخ سوال زیر را می داند، مرا راهنمایی نماید یا درصورت امکان پاسخ بدهد.
لطفا در صورت امکان با ایمیل fattahi_z69@yahoo.com در ارتباط باشید.
در شبکه عصبی چندلایه پرسپترون ) MLP ( مطابق شکل زیر لایه آخر دو نورون و لایه ما قبل آخر 3 نورون دارد. لایه
آخر لایه چهارم شبکه است و خروجی آنها باینری ) 0 یا 1 ( است. با توجه به اطلاعات زیر، مقدار جدید 6 وزن مشخص
شده در شکل را بیابید.
تابع فعالیت کلیه نورونهای لایه سوم و چهارم برابر است با 𝒇𝒋(𝑰𝒑𝒋𝟑)=𝒇𝒋(𝑰𝒑𝒋 )=𝒇(𝒛) که 𝒇(𝒛)=𝟏𝟏+𝒆−𝒛
به عبارت دیگر: 𝒇𝒋(𝑰𝒑𝒋𝟑)=𝒇𝒋(𝑰𝒑𝒋 )=𝒇(𝒛)=𝟏𝟏+𝒆−𝒛
و برای وزنها داریم
𝒘𝟏,𝟏𝟒=𝟏 و 𝒘𝟏,𝟐𝟒=−𝟒 𝒘𝟐,𝟏𝟒=−𝟏 و 𝒘𝟐,𝟐𝟒=𝟏 𝒘𝟑,𝟏𝟒=𝟐 و 𝒘𝟑,𝟐𝟒=𝟏
و برای مقدار خروجی لایه سوم و چهارم داریم:
𝒀𝒑𝟏𝟑=𝟎.𝟓 و 𝒀𝒑𝟐𝟑=𝟎.𝟕 و 𝒀𝒑𝟑𝟑=𝟎.𝟐 𝑻𝒑𝟏=𝟏 و 𝑻𝒑𝟐=𝟏
مقدار 𝜼 را برابر 0.1 در نظر بگیرید.