سلام
یک سوال راجع به نوشتن کد مسیر حالت در نرم افزار matlab دارم.
با فرض اینکه معادله حالت باشه: dx/dt=A*x
و x(0)=[1;0]
این کد رو در نرم افزار نوشتم:
clear
clc
close all
A = [-2 0;1 -3];

for i = 0:5

for j = i+1
x = [i;j]

Y = A*x

plotmatrix(Y,x)

end
end
ماتریس های مربوطه رو درست بدست میاد،اما نمودار فقط 2 نقطه رسم میکنه
می خواستم بدونم اشکال برنامه کجاست و چطور باید برطرف بشه