سلام کسی مقاله معتبر در مورد داده کاوی و کاربرد آن در تشخیص بیماری دیابت با الگوریتم نیو بیز یا الگوریتم درخت تصمیم و الگوریتم k-means داره؟